NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE
State Museum of Natural History
Biodiversity Data Centre

Collection

Showing 361-380 of 3026 species
Atheta orbata (Erichson, 1837) (3)
Atheta laticollis (Stephens, 1832) (8)
Atheta liturata (Stephens, 1832) (3)
Atheta nigritula (Gravenhorst, 1802) (1)
Atheta aegra (Heer, 1841) (6)
Atheta trinotata (Kraatz, 1856) (3)
Atheta elongatula (Gravenhorst, 1802) (6)
Atheta longicornis (Gravenhorst, 1802) (5)
Atheta parca (Mulsant & Rey, 1873) (5)
Atheta nigra (Kraatz, 1856) (3)
Atheta debilis (Erichson, 1837) (5)
Atheta sodalis (Erichson, 1837) (2)
Atheta ermischi Benick, 1934 (1)
Atheta hygrobia (Thomson, 1856) (6)
Atheta melanaria (Mannerheim, 1830) (6)
Atheta fungi (Gravenhorst, 1806) (3)
Athyrium filix-femina (L.) Roth (3)
Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch & Schimp. (1)
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. (4)
Atriplex micrantha Ledeb. (1)
PARTNERS